ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.อำเภอปลาปาก สถานศึกษาแห่งความสุข สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอปลาปาก กศน.อำเภอปลาปาก